Elementární částice

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Existuje více než 200 částic objevených v kosmickém záření a v urychlovačích částic. Název „elementární“ je spojen s představou jednoduchosti a neproměnnosti. Většina částic je však nestálých, mohou se přeměňovat jedna v druhou a u některých lze hovořit o struktuře.

Obsah

Rozdělení

Podle spinu se dělí na fermiony (s poločíselným spinem 1/2, 3/2...) a bosony (s celočíselným spinem 0, 1, 2).

Fermiony

Fermiony dále dělíme na

Bosony

Do skupiny bosonů patří jednak mezony (např. piony, kaony a množství těžších částic), jednak kalibrační částice (foton, W+, W, Z, gluony a hypotetický graviton). Kalibrační částice jsou nositeli některé ze známých interakcí.

Antičástice

Každá elementární částice má svou antičástici. Z antičástic je složena antihmota. Všechny částice a jejich antičástice mohou být vytvořeny materializací z energie. Minimální množství energie E pro vznik skupiny částic a antičástic o hmotnosti m je určeno Einsteinovou rovnicí

E = m c2

Stabilita a nestabilita

Většina elementárních částic jsou objekty vysoce nestabilní a rozpadají se v dobách rovných řádově miliontině sekundy, většinou však podstatně kratších. Výjimkou je neutron s poločasem rozpadu čtvrt hodiny. Stabilními částicemi jsou proton, elektron, neutrino a foton. Některé teorie připouštějí rozpad protonu a tzv. neutrinové oscilace.

Za vysokých tlaků se nestabilní částice (neutrony, hyperony, mezony) v důsledku Pauliho principu stávají stabilními (např. neutronový plyn). Naopak stabilní částice při setkání se svou antičasticí přestane existovat (anihilace).

Standardní model

Všechny známé elementárních částic vysvětluje standardní model pomocí tří druhů leptonů (z nichž nejdůležitější je elektron), tři druhů kvarků (z nichž jsou složeny hadrony) a čtyř druhů bosonů (přenášejí síly mezi nimi).

Vesmír

Pro dnešní vesmír jsou nejdůležitějšími tři druhy částic: kvarky u a d, z nichz jsou vybudovány nukleony (a tedy atomová jádra), a elektrony, z nichž je elektronový obal atomů. Kvarky u, d a elektrony lze proto nazvat fundamentálními částicemi pro stavbu a vývoj vesmíru.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje