Údolí nuklidů

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(údolí stability)

Názorný model vazebné energie všech druhů atomových jader (nuklidů). K rozebrání nuklidu na jednotlivé nukleony je třeba určité energie. Každému nukleonu je nutno dodat jeho vazebnou energii, aby se uvolnil z jádra. Pro různé nuklidy je průměrná vazebná energie jednoho nukleonu různá. Lze tedy ke každému nuklidu na mapě nuklidů připsat jako třetí souřadnici hloubku, která odpovídá průměrné vazebné energii jednoho nukleonu v nuklidu: DE/A, kde DE je vazebná energie celého nuklidu a A je počet nukleonů (nukleonové číslo).

Obsah

Na vodorovné mapě nuklidů

Na vodorovné mapě nuklidů (tj. horní stěna kvádru) lze vazebnou energii jeho jednoho nukleonu znázornit jako prohlubeň pod jeho čtverečkem. Nuklid je tím hlouběji, čím je větší vazebná energie připadající na jeden jeho nukleon. Čím je nuklid hlouběji, tím je stabilnější proti vnějším zásahům. Volné protony jsou nahoře, v původní rovině mapy nuklidů, neboť jejich vazebná energie je rovna nule. Takto vytvořený prostorový model se nazývá údolí nuklidů nebo údolí stability. Je trojrozměrný: na ose x je počet neutronů v nuklidu, na ose y počet protonů a na ose z je klidová energie nukleonu nebo (směrem dolů od klidové energie volného nukleonu) je vazebná energie připadající na jeden nukleon.

Na dně údolí nuklidů

Nejhlouběji, na dně údolí nuklidů, leží nejstabilnější prvky. Na levém svahu údolí jsou nuklidy bohaté na protony, na pravém jsou nuklidy s převahou neutronů. Snaha všech nuklidů je dostat co nejníže v údolí stability a zbavit se pokud možno nejvíce své klidové energie; tzn. přejít na nižší stupeň v údolí nuklidů Je to obdoba horského údolí, v němž se kámen skutálí ke dnu. Tato přirozená snaha se v údolí nuklidů uskutečňuje jadernými reakcemi: radioaktivitou, termonukleárními reakcemi, nukleosyntézou a štěpením jader. Tato snaha má za následek záření hvězd a nukleosyntézu v kosmickém měřítku. Na Zemi mj. vede k sopečné činnosti, horkým minerálním pramenům i k uvolňování energie v jaderných elektrárnách.

Chemické složení vesmíru se s časem mění v tom smyslu, že původní vodík a helium „padají“ ke dnu údolí; jinak řečeno koloběhem kosmické hmoty látka ve vesmíru těžkne.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]