Polarizace

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

1. Posunutí kladného a záporného elektrického náboje při vložení látky do elektrického pole.

2. Vektor, který vyjadřuje moment elektrického dipólu v jednotkovém objemu látky.

3. U elektromagnetického záření (ale i jiného příčného vlnění) preference některého směru kmitů. Za normálních podmínek jsou např. u světla kmity rozloženy rovnoměrně do všech směrů kolmých k paprsku. Takové světlo je přirozené, nepolarizované. Je-li v jednom směru intenzita maximální a ve směru k němu kolmém minimální, hovoříme o částečné polarizaci záření. Je-li minimální intenzita nulová, je polarizace úplná.

Polarizace vzniká odrazem, lomem, rozptylem světla (např. slunečního v zemské atmosféře, mezihvězdná polarizace) nebo přímo ve zdroji, jako u synchrotronového záření, maseru, Zeemanova jevu (při rozštěpu spektrálních čar v magnetickém poli).

Rovina proložená paprskem, v níž je intenzita maximální, se nazývá polarizační rovina . Rozdíl maximální a minimální intenzity v poměru k jejich součtu se nazývá stupeň polarizace. Ten je nulový pro světlo nepolarizované a roven jedné pro úplně polarizované. Pokud polarizační rovina zachovává svou orientaci v prostoru, je záření lineárně polarizované. Někdy (např. u některých vzplanutí rádiového záření Slunce) se polarizační rovina stáčí pravidelně tak, že za jeden kmit se otočí o 360°. Takové záření je kruhově polarizované.

Záření kosmických objektů je obvykle částečně polarizováno. Silně polarizováno je rádiové záření mezihvězdného prostoru. Stav polarizace je přesně vyjádřen čtyřmi Stokesovými parametry (I, Q, U a V).

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje