Rotace Slunce

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Otáčení Slunce, které je pozůstatkem obrovského víru v pramlhovině. Je ve stejném směru, jako se otáčí a obíhá Země a ostatní planety, což je dědictví z protoplanetárního disku. Rovina kolmá k ose rotace, která prochází středem Slunce je rovina slunečního rovníku. Ta svírá s rovinou ekliptiky úhel 7°15', takže sklon sluneční osy k ekliptice je 82°45'. Proto vidíme během roku rotující Slunce z různých úhlů. Začátkem března je k nám přikloněn jižní sluneční pól, kdežto v září vidíme větší část severní sluneční polokoule a menší část jižní polokoule.

Náklon sluneční osy vzhledem k Zemi je udán B-úhlem publikovaným pro každý den v astronomických ročenkách, u nás ve Hvězdářské ročence. Tam je současně uveden i odklon sluneční osy od směru sever–jih (tj. od deklinační kružnice procházející středem slunečního disku), který se nazývá P-úhel. Trvání jedné otočky (periodu rotace) Slunce lze zjistit pozorováním slunečních skvrn. Doba, za kterou se sluneční skvrna vrátí na stejné místo (např. na centrální meridián), se nazývá synodická doba rotace. Za tuto dobu se otočí Slunce jednou vzhledem k obíhající Zemi. Otočení vzhledem ke hvězdám, tedy o 360°, je siderická doba rotace.

Slunce je plazmová koule a nerotuje jako pevná tělesa (jejichž úhlová rychlost je na všech místech povrchu stejná). Má diferenciální rotaci, tzn. že rotace je různá nejen pro různé vzdálenosti od rovníku (čili v různých heliografických šířkách) a pro různé vzdálenosti od středu Slunce (v různých hloubkách a výškách vzhledem k viditelnému povrchu). Na rovníku je největší, a to 14,38° za den. Spektroskopická pozorování (pomocí Dopplerova posuvu) ukazují, ze úhlová rychlost rotace povrchu Slunce klesá az do polárních oblastí. Závislost úhlové rychlosti rotace na heliografické šířce je patrná z obrázku.

Pokud hovoříme o rotaci Slunce obecně, jde o Carringtonovy otočky. Ty odpovídají skutečné rotaci v heliografických šířkách u +16° a –16°. Jedna Carringtonova otočka vzhledem ke hvězdám (siderická doba rotace) je 25,360 dne. Doba mezi dvěma po sobě následujícími průchody Carringtonova poledníku středem slunečního disku (synodická Carringtonova otočka) trvá 27, 2753 dne.

Helioseizmologie odvodila z oscilací na slunečním povrchu změnu rychlosti rotace s hloubkou pod povrchem Slunce.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]