Channeling

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Channeling je specifickou vnitřní (duchovní) komunikací lidské bytosti (člověka) s vyššími jemnohmotnými úrovněmi Vědomí (dimenzemi) a Existence ve Vesmíru.

Obsah

S kým lze channelovat

Prostřednictvím této schopnosti a dovednosti lze komunikovat s bytostmi, které se nacházejí, svým projevením ve vyšších dimenzích života Vesmíru. Lze komunikovat s nefyzickými bytostmi, což mohou být například (andělé, archandělé, Nanebevzatí Mistři, Duše, Vyšší Já, Stvořitel, různí Tvůrci ve Vesmíru atd.) a projevy života ve vesmíru.

Co se děje při channelingu

V rámci tohoto druhu komunikace je pro její zdárný a efektivní průběh nutné „přemostit“ a přeložit rozdílnost fyzikální existence informace v naší dimenzi života (3D a 4D), kdy naše komunikace je v lineárním stavu s multidimenzionálním kvantovým stavem informace, jak je tomu u bytostí vyšších dimenzí. K tomu účelu, příroda resp. Boží plán, vybavil člověka šišinkou mozkovou, která zprostředkovává tuto funkci. Člověk však musí být v uvolněném, relaxovaném, stavu a svým vnějším (jinak v životě aktivně používaným) vědomím musí tzv. odstoupit a nechat volně procházet proud „přeložených“ informací z multidimenzionální podoby do podoby lineární, které přijímající člověk, „channeler“ zachytává svou myslí. Jinak řečeno, tento přijímající člověk provádí překlad multidimenzionální kvantové informace do lineárního stavu. Tu může buď přímo, živě sdělovat posluchačům, nebo si ji může zapisovat a pak ji psanou, mluvenou či jinou formou předává lidem, pokud je informace určená nejširší veřejnosti a ne jen pro samotného přijímacího člověka (channelera).

Dispozice pro channeling

Tato schopnost je sice člověku plně vrozená, je pro člověka přirozená, avšak v průběhu vývoje v posledních několika tisíci letech, nebyl zájem (vládnoucích vrstev), aby člověk dokázal tuto schopnost uplatnit a ani, aby si jí vůbec byl vědom. Proto šišinka mozková poněkud atrofovala, nicméně je stále funkční a tuto schopnost lze aktivovat a nacvičit a postupně se činnost šišinky začne uvolňovat a zlepšovat. K tomu účelu je potřebné zvládnout meditace a umět se zcela zklidnit a odpoutat od svého, na hmotu, vnější život a na sebekontrolu zaměřeného vědomí. Jen být a vnímat své prostoupení energiemi multidimenzionální informací, a otevřít tak svůj portál pro jemnohmotnou komunikaci, šišinku mozkovou onomu proudu informací.

Původ slova Channeling

Pojmy channeling, channelování a channeler pocházejí z angličtiny a jsou odvozeny od slova channel – kanál, čímž se myslí komunikační kanál, resp. navázat a provozovat jemnohmotnou komunikaci. Channeler je pak člověk provádějící tuto komunikaci.

Obec duchovně jdoucích lidí v Čechách přijala tyto termíny a obvykle se nepřekládají. Již také proto, že vlastní překlad slova channeling – kanálování má v češtině lehce pejorativní nádech. Nicméně českými ekvivalenty jsou např.: vnitřní komunikace, poselství, přijímat poselství apod.

Channeling coby inspirace

Channelingem byly také předány všechny posvátné texty (Bible apod.). Je bezesporu, že lidé, kteří jsou otevřeni komunikaci s něčím Vyšším, dokázali prostřednictvím napojení se na zdroj informací vytvořit úžasná díla (hudební skladby, technická řešení atd.). Například Albert Einstein i Nikola Tesla říkali, že pouze provádějí to, co jim přichází formou inspirace od Boha.

Odkazy

Reference

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje