Kryon

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Kryon je nefyzická, jemnohmotná bytost vyšší dimenze existence. Jde o soubor či kolektiv vědomých energií, které tvoří tuto bytost a která je součástí dalších, vyšších vědomých energetických skupin.

Obsah

Charakteristika

Úkolem této bytosti (entity) ve Vesmíru je tzv. magnetická služba, což znamená, že se při vzniku a utváření planet, které dle vyššího plánu mají být osídleny inteligentním životem a bytostmi, zabývá usměrňováním magnetických polí planet a vytvářením a úpravami tzv. magnetických mřížek planety. (Tato skutečnost by měla také být vodítkem pro odhalení, které planety by mohly být takto osídleny podobným způsobem jako je naše Země.) Stav magnetického pole a magnetických mřížek pak přímo, v interakci s energetickým polem kolektivního vědomí lidstva, ovlivňuje stav duchovní úrovně obyvatel planety. Kryon spolu se svou skupinou nastavil magnetickou mřížku a v průběhu existence planety ji také několikrát přenastavil, aby to bylo vhodné pro duchovní růst lidstva. Poslední a konečné přenastavení probíhalo v letech 1992–2002. Tato mřížka je nezbytná pro samotnou naší existenci a její nastavení úzce souvisí s možností našeho duchovního a evolučního růstu a také s naším zdravím. (Více v Knize Jedna a Dvě.) Kromě práce s magnetismem Kryon předává také mnoho informací, které mají lidem pomoci vzestoupit na vyšší vibrační úroveň, což je synonymum pro celkovou mentální, duchovní i fyzickou evoluci.

Kryon je bytost chovající k lidstvu nesmírně láskyplný vztah, nicméně, plně respektuje svobodnou vůli člověka, lidstva. V naší současnosti, v naší známé civilizaci, přišel Kryon kolem roku 1987 k Lee Carrollovi a zahájil s ním komunikaci prostřednictvím channelingu. Poté, kdy se jednak Lee Carroll přestal bránit (jako pro technika, s logickou myslí, to bylo pro něj náročné přijmout jak existující fakt) a zvládl praxi vnitřně předávaných resp. přijímaných zpráv, začal mu Kryon předávat informace, které lidstvo nutně potřebovalo znát, aby rozumělo nadcházejícímu procesu transformace a mohlo do konce roku 2012, do doby stanoveného kosmického mezníku, dosáhnout vyšší úrovně vibrací kolektivního vědomí. Tyto informace předává dál a objasňuje tak stále většímu duchovně se probouzejícímu lidskému publiku zákonitosti života ve Vesmíru svobodné vůle v experimentu života lidstva na planetě Zemi. Zákonitosti, které jsou založeny základní energii Vesmíru, Lásce, a dalších energetických principech, které mají sice duchovní, přesto fyzikální povahu, dosud vědecky nepoznaných energií a s jejichž použitím, přijetím a začleněním do svého života, se každý jednotlivý člověk a i celé lidstvo, mohou posunout do vyšších vibračních rovin vědomí Všehomíra, do tzv. vyšší dimenze života (ve skutečnosti jde však o posun do všech vyšších úrovní/dimenzí současně a zaujetí kvalit multidimenzionálního vědomí). Souběžným efektem toho je i dosažení míru na planetě, přátelství a spolupráce všeho lidstva napříč planetou, odbourání nesnášenlivostí mezi různými skupinami lidí, náboženstvími atd. A k tomu všemu Kryonovo učení směřuje a vede ty, kteří jeho učení sledují, studují a aplikují. Obecně ale celé lidstvo.

Informace Kryon předává při živých channelinzích, kdy Lee Carroll je na pódiu a svým hlasem je tlumočí. Dále pak také prostřednictvím knih, které pod jeho vedením Lee Carroll píše a vydává.

Lee Carroll

Kryonovým původním channelerem je Lee Carroll, vystudovaný ekonom, který se 30 let věnoval svému obchodu s audio technikou. V roce 1989 však začal komunikovat channelingem s entitou „za závojem“ (s Kryonem) a její poselství pak začal předávat dále.

Lee Carroll představil Kryona jako andělskou bytost z „magnetické služby“, která pochází ze „Zdroje“ (či „Centrálního Slunce“), se kterou se setkáváme při našich odchodech a příchodech na Zemi (reinkarnaci) a která je součástí „rodiny archanděla Michaela“.

Kryonovy informace

Jeho poselství nejsou jen o duchovních záležitostech, ale i o věcech z každodenního života, o vztazích, politickém vývoji, klimatických změnách a vědeckých objevech, které nám mají pomoci vyřešit otázky, které momentálně lidstvo trápí nejvíce – choroby, nedostatek potravin a pitné vody, ekologie, volná energie a další. V průběhu oněch 23 let Kryon prostřednictvím Lee Carrolla předal také mnoho překvapivých informací, které čas a věda už potvrdily - překvapivé klimatické změny (zemětřesení, záplavy, globální ochlazování), nové objevy (ve vesmíru, DNA...), ekonomický a politický vývoj (ekonomická krize, pád diktátorů, převrat v mnoha zemích po celé planetě), náboženské změny (příchod současného i minulého papeže, další vývoj organizovaných náboženství) i události jako bylo např. 11. září 2001 (toto nepřímo, pouze na to připravoval a posléze vysvětlil hlubší význam této události).

Kromě těchto ověřitelných faktů Kryon také mluví o širších souvislostech – o našich součástech jako je Duše či Vyšší Já, o planetě Zemi (Gaie), o Bohu i o smyslu inkarnací a o úkolu, který zde coby lidské bytosti vykonáváme.

Lee Carroll předává Kryonova poselství na seminářích po celém světě. Jeho přednášek se účastní nejen lidé New Age, esoterici a metafyzici, ale také například vědci a dokonce byl i sedmkrát pozván, aby přednášel pro OSN (pro Společnost pro Osvícení a Transformaci).

Kryon a knihy

V Kryonových knihách i online channelinzích najdete velké množství informací o fungování nejrůznějších procesů, o vývoji lidstva, původních civilizacích, systému reinkarnací, karmě i možnostech, jak z ní vystoupit, o léčení i sebeléčení, o současných událostech i o pravděpodobné budoucnosti. Zároveň přináší i praktické informace o léčení a sebeléčení, o zlepšení intuice, komunikaci se svým tělem, ale třeba i se svou duší a duchovními bytostmi. Zároveň také vysvětluje, jak můžeme změnit současné dění na planetě směrem k celosvětovému míru, a poukazuje na to, kolik už jsme toho svým záměrem a přístupem změnili.

Pořadová čísla v seznamu znamenají číslo knihy.

Česká republika

Vydané a připravované překlady.

 1. Konec času, Wikina, 174 stran A5, ISBN 978-80-87925-09-6
 2. Nemyslete jako člověk, Wikina, 288 stran A5, ISBN 978-80-87925-10-2
 3. Alchymie lidského ducha, Wikina, 352 stran A5, ISBN 978-80-87925-11-9
 4. Kryonova podobenství, Wikina, 168 stran A5, ISBN 978-80-87925-12-6
 5. Cesta domů, Wikina, 280 stran A5, ISBN 978-80-87925-13-3
 6. Partnerství s Bohem, Wikina, 424 stran A5, ISBN 978-80-87925-14-0
 7. Dopisy z domova, Wikina, 456 stran A5, ISBN 978-80-87925-15-7
 8. Překročení milníku, Wikina, 384 stran A5, ISBN 978-80-87925-16-4
 9. Nový začátek, Wikina, v přípravě, 368 stran A5, ISBN 978-80-87925-17-1
 10. Nové uspořádání, Wikina, 392 stran A5, ISBN 978-80-87925-18-8
 11. Nadzvedání závoje, Wikina, 368 stran A5, ISBN 978-80-87925-19-5
 12. Dvanáct vrstev DNA, BEN - technická literatura, 328 stran B5, ISBN 978-80-7300-506-1
 13. Rekalibrace lidstva, Wikina, 264 stran A5, ISBN 978-80-87925-24-9
 14. Nový člověk, Wikina, 240 stran A5, ISBN 978-80-87925-25-6

USA

Originály (původní vydání). [1]

 1. The End Times
 2. Don't Think Like a Human
 3. Alchemy of The Human
 4. The Parables of Kryon
 5. The Journey Home
 6. Partnering with God
 7. Letters from Home
 8. Passing The Marker
 9. The New Beginning
 10. A New Dispensation
 11. Lifting The Veil
 12. The Twelve Layers of DNA
 13. The Recalibration of Humanity
 14. The New Human

Další jazyky

Kryonovy knihy byly přeloženy do 24 jazyků a bylo prodáno víc než jeden milion výtisků (celkem).

Český Kryonův tým

Jde o volný kolektiv lidí z celé ČR, kteří se společně podílejí na překládání a prezentaci poselství a učení Kryona předávaná skrze Lee Carrolla. Všichni členové týmu normálně žijí ve svých rodinách a vykonávají různá občanská povolání a ve volných chvílích se věnují popularizaci Kryonova učení (tj. moudrost, kterou Kryon předává). To přivádí a spojuje všechny účastníky týmu k této činnosti.

Tým vznikal přibližně v období od jara a léta 2010 z podnětu Ladislava Mlčáka, za účinného a aktivního přispění Marie Kuchařové a Martiny Mangové, která se již od roku 2014 na činnosti nepodílí. Do té doby existovalo několik téměř náhodně přeložených (někdy i neúplných) Kryonových poselství, jejichž vnitřní poselství tyto tři zakladatele týmu velmi oslovovalo. Společně se pak obrátili na další své přátele se znalostí angličtiny a se zájmem o duchovní podstatu života. Začali překládat a kompletovat všechna zveřejněná Kryonova poselství, která Lee Carroll zveřejnil v textové podobě na svém webu. Později se k tomu připojilo i překládání zvukových záznamů živých Kryonových channelingů. V průběhu času se pak k týmu připojili další duchovně probuzení lidé se znalostí angličtiny a dnes lze říci, že se týmu podařilo přeložit téměř všechny přepisy Kryonových poselství, které Lee Carroll zveřejnil a také některé z mnoha audio záznamů živých channelingů. Celkem bylo ke konci roku přeloženo na 140 Kryonových poselství v rozsahu kolem asi 2300 normostran, přičemž vše se děje dobrovolně bez nároku na finanční kompenzaci.

České překlady

Náročnost překladů tkví v tom, že je potřebné zachovat v českém textu, použitými slovy a stylem vět, energie, které Kryon do poselství vložil. To se pak projevuje tím, že lidé při setkání s touto energií často vnitřně, duchovně a spontánně reagují, jak u nich dochází k vnitřním uvědoměním a rozšíření vědomí. Jinou vlastností Kryonových poselství je, že při opakovaném čtení čtenář zjišťuje, že nachází nové poznatky, které dříve nepostřehl. To je právě důsledkem otevírajícího a rozšiřujícího se vědomí, jež způsobí, že čtenář zachytí a uvědomí si další rozměr, další vrstvu sdělované informace, moudrosti.

Další aktivity

Dalším cílem týmu je vydávání Kryonových knih v českém překladu. Tou první českou knihou byla záměrně vybrána v té době poslední Kryonova kniha (celkově dvanáctá v pořadí) Dvanáct vrstev DNA (viz výše), což bylo velmi aktuální téma doby. Bylo však nutné začít systematicky a další knihy již vycházejí v chronologickém pořadí. Vrcholem aktivit by mělo být pozvání Lee Carrolla (a Kryona) do Prahy na seminář a živé channelování (sdělení Kryona pro české a slovenské účastníky).

Odkazy

Reference

 1. http://www.kryon.com/k_store.html

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Citováno z „http://www.wikina.cz/a/Kryon
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje