Lemurie

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Lemurie (známá také pod jmény „Mu“ či „Mukulie“) byl minikontinent v místě, které nyní známe pod označením Havajské ostrovy. Toto je chybějící vývojový článek – přechod mezi obdobím, kdy existovalo mnoho druhů „lidí“, avšak všechny byly z větší části spíše jen živočichové, až k době, kdy všechny tyto druhy (až na jediný) vymřely a tomu zbývajícímu pak byla předána nová DNA a vědomí svobodné volby. Bible to popisuje jako příběh Adama a Evy, ale podobný příběh stvoření (včetně popisu těch, kteří toto vědomí přinesli) najdete v mnoha dalších posvátných knihách i v ústní tradici mnoha domorodých civilizací. Představuje to období, kdy lidstvo získalo vědomí uvědomující si rozdíl mezi dobrem a zlem, světlem a temnotou.

V dobách, kdy nynější Havaj (mimochodem, největší hora světa) vyčnívala vysoko nad hladinu moře, protože byla vyzdvižena bublinou magmatu, sem přišli obyvatelé jiné planety. Ve vesmíru je vždy jedna planeta, která dosáhne takové míry osvícení, že je božsky inspirována k tomu, aby putovala na jinou planetu a ve vhodnou dobu „osela“ svou DNA další humanoidní druh a předala mu své poznání formou, kterou bude tento druh schopen přijmout. Po určité době už se nové lidstvo dál pustí samo a prochází si všemi těmi fázemi, kdy se světlo střídá s temnotou, a ztrácí tyto znalosti – alespoň na vědomé úrovni, pak však vždy přijde možnost, kdy se lidstvo rozhodne pro světlo nebo temnotu. Každá planeta má obvykle několik možností nových startů, protože je to velmi těžké rozhodnutí. Zpočátku si většinou zvolí temnotu a pak téměř zanikne. Je ale také určena poslední možnost, kdy už se experiment ukončí. Pokud se lidé rozhodnou pro světlo (tzv. vyšší cestu poznání, jednoty, lásky a soucitu), začnou se jim postupně otevírat dávná učení, začnou se rozpomínat a pomaloučku, krok za krokem spolupracovat a spojovat se. Tehdy se jim také otevřou nové cesty a vynálezy. Pokud by se rozhodlo znovu pro temnotu, samo by se zničilo, tento test by byl na planetě ukončen a původní „osévači“ by se přesunuli na jinou planetu a začali by od začátku. V případě Země byla tou rajskou zahradou právě Lemurie. Lidem byla předána plejádská DNA (proto máme jiný počet chromozomů než všechny ostatní druhy na planetě) a plejádské učitelky vyučovaly lidstvo o principech fungování vesmíru, pomáhaly jim zformovat fungující společenství. Tehdy existoval jiný způsob rozdělení činností a také jiný způsob předávání znalostí. Učení byla předávána každému podle toho, jaký byl jeho/její úkol. Nejvyšší učení bylo předáváno ženám/matkám v sesterstvu, aby ty pak podle toho pečovaly o spokojenost a fungování celé komunity. Bylo to z důvodu vyšší intuice a většího propojení s božským principem právě u těch, které přivedly na svět nový život. Bylo tomu tak i na ostatních planetách. Proto těla (a mozky) mužů a žen fungují odlišně. Muži byli zase více spjatí s fyzickou a zemskou energií, takže zajišťovali obživu a také chránili ženy a děti i za cenu vlastního života. Panovala zde vzájemná úcta a pochopení hlubšího smyslu. Nebyla zde v tomto rivalita. Muži i ženy si uvědomovali přirozenost celého tohoto procesu.

Protože se zde formovalo nové vědomí a lidem zde byl dán nový způsob vědomí, byl to také startovací bod pro zformování tzv. akášických záznamů – to jsou záznamy duší, které existují částečně ve fyzické i nefyzické podobě. Zjednodušeně lze říci, že v pozemských akášických záznamech je zapsán každý život, který každá duše prožila na Zemi. Protože bylo potřeba nejprve zformovat základní akášickou kroniku, téměř všechny duše, které sem přišly, tu prožily pouze jediný život – některé velmi krátký, zatímco životy jiných (učitelek, vědců a těch s vyšším posláním) byly neustále prodlužovány (v tzv. chrámech omlazení). Každá z duší, které tudy prošly, se pak znovu zrodila na jiném místě na Zemi. Ženy ze sesterstva, které svá učení předávaly v Lemurii, je pak předávaly i v dalších inkarnacích, protože bylo stále živé v jejich DNA, která obsahuje i naše akášické záznamy. Zpočátku vyučovaly otevřeně, ale jak bylo vědomí postupně na stále nižší a nižší úrovni, začaly být tyto ženy pronásledovány a tak toto učení předávaly jen skrytě, často v rámci tajných spolků (v oněch životech ale již měly často mužské pohlaví). Po naplnění svého účelu Lemurie zanikla – hora se začala velmi pomalu potápět a tak ti zbývající (nebo jejich velká část) nasedli na lodě a přesunuli se na další místa na Zemi, kde se tento příběh uchoval dodnes. Jedním z takových míst je Nový Zéland a dalším např. Velikonoční ostrovy. Fyzické důkazy o tom na Havaji již není možné nalézt, protože tehdejší civilizace žila převážně na pobřeží (na vrcholu hory byla přílišná zima a nedostatek kyslíku) a to je nyní hluboko pod hladinou moře. Místní si to ale velmi dobře uvědomují a u mnohých lidí, které mají ve své Akáše život v této zemi, se tyto vzpomínky probouzejí – někdy jako útržky příběhů, jindy jen jako pocit. V průběhu lidstva proběhlo několik „nových startů“, kdy lidstvo téměř zaniklo. Až koncem minulého tisíciletí se lidé začali probouzet a začít si uvědomovat, že tímto směrem už to dále nejde. (První náznaky byly např. v podobě hnutí Hippies, následoval překvapivý pád tzv. „železné opony“, mnozí původní nepřátelé se změnili na spojence…) A tak nový rok 2000, kdy mnozí čekali konec světa, proběhl výhradně formou oslav. Definitivní moment rozhodnutí nastal 21.12.2012, který byl dalším takovým okamžikem prorokovaného „konce světa“. Ten však nenastal a navzdory zprávám a mnoha předpovědím se lidé začínají spojovat a hledat řešení všech těch temných věcí, které vylézají na světlo. A čím více světla a soucitu jednotlivci projevují, tím více řešení a schopností se u nich objevuje. Lidé v sobě začínají odkrývat schopnosti, jak uzdravit své tělo i vztahy, začínají si uvědomovat, která cesta je pro ně nejvhodnější a chtějí následovat svůj instinkt a své vnitřní volání, které je pak vede ke zdrojům jejich osobní hojnosti a spokojenosti – otevírají se jejich akášické znalosti (je to ale intuitivní, na základě pocitů, v mozku si to často neuvědomujeme) a DNA zvyšuje svou účinnost, takže díky tomu budeme moci žít zdravější a také delší životy a otevřou se nám dary, které dosud měli jen Mistři planety… jde to ale pomalu a začíná to u jednotlivců, proto je těžké tyto znaky rozpoznat. Navíc se to často projevuje přirozeně, aniž bychom si uvědomovali tento téměř tajemný duchovní přesah. Stále častěji a výrazněji bude ale patrné, kdo ještě funguje ve staré energii a kdo má již DNA fungující s vyšší efektivitou a kdo je v souladu se svou duší (vyšším já) a s novým směřováním lidstva. Projeví se to mj. právě na délce a kvalitě života.

Existují způsoby, jakými lze vyšší účinnost DNA podpořit – základem je rozhodnutí následovat tuto „vyšší cestu“ – vědomě se pro ni rozhodnout, vyjádřit k tomu čistý záměr a stát se plnohodnotným článkem v celé skládance – být ohleduplnější a soucitnější k druhým i sobě, následovat své instinkty. Zásadním je však také věřit tomuto procesu celou svou bytostí. DNA nelze obelhat. Rozpozná, kdy se jedná o upřímné a čisté rozhodnutí a celé tělo a veškeré energie pak budou naši volbu podporovat. Je to velmi evidentní. Existují i další nástroje, které tento záměr zesílí.

Více o tomto tématu a těchto nástrojích lze najít v Kryonových channelinzích pro širší posluchačstvo a v Kryonových knihách (viz web: www.kryon.webnode.cz), nebo na webu, který je přímo zaměřen na Lemurii a nové poslání někdejších lemurijských sester (českou verzi najdete na: www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]